تاريخ گران بهاى أهل بيت عليهم السلام بهترين آموزه ها را براى امت هاى گوناگون در خود نهفته است..

چرا که اين تاريخ سترگ وستودنى بيشترين وبهترين ودرست‌ترين حقيقت وواقعيت را دارد.

امّا متأسفانه دشمنان اسلام و انسانيت سعى داشته و دارند با به فراموشى سپردن آن دردرازناى گذرِ زمان، و مخفى و يا منحرف کردن اين تاريخ گرانبها، تاريخ بى ارزش ديگرى راجايگزين آن كنند..