علامه سيد جعفر مرتضي العاملي در همايش «... تا آرمان شهر رضوي» ؛
جستجوي آرمان شهر رضوي لابه لاي صفحات سنت نبوي
مروت:  علامه سید جعفر مرتضی عاملی در دومين همايش علمي- كاربردي «... تا آرمان  شهر رضوي» که در سال 1387 و در مشهد برگزار شد در جمع اساتید، طلاب و فضلای  حزوه علمیه مشهد به ارائه طرحی درباره آرمان شهر رضوی پرداخت.
در  این  مراسم علامه سيد جعفر مرتضي العاملي كه به عنوان استاد مدعو در اين جلسه  حضور داشت به ارائه ايده خود براي طراحي شهر اسلامي بر اساس سيره و گفتار  نبي مكرم(ص) پرداخت و گفت: كساني كه به دنبال تأسيس يك شهر آرماني هستند  بايد برنامه مدوني براي آن داشته باشند و كليه نكاتي را كه ساكن آرمان شهر  محتاج آن است را مدنظر قرار دهند به همين مناسبت بر اساس متون اسلامي و بر  پايه سنت نبوي بايسته هاي شهر آرماني را استخراج نمودم.
وي در ادامه با  اشاره به نكات مهمي درباره بايدهاي شهر آرماني شيعي افزود: معصومين(ع) در  سخنان خود به برخي از بايدها و نبايدها اشاره داشته اند كه در آن علاوه بر  بعد فرهنگي بعد فيزيكي و رفاهي را هم مدنظر داشته اند و شايد بتوان اين  نكته را مهمترين و زيباترين نكته در اين بيان دانست. عدم ساخت شهر در  زمينهاي كم خاك و كم آب يكي از تأكيداتي است كه در متون روايي ما مشاهده مي  شود. در كنار اين نكات ديگري هم بيان شده است كه توجه به آن در ساخت يك  شهر به لحاظ رفاهي بسيار مهم است.

سخنرانی علامه سید جعفر مرتضی در همایش آرمانشهر رضوی