صبح جمعه 18 تیر طبق معمول در خدمت دوست ارجمند جناب آقای معراجی به دیدن  آقای شهرستانی رفتم. معمولا جمعه ها از حوالی یازده تا یک و نیم در موسسه  آل البیت دوستانی چند حاضر هستند. 

استاد ارجمند جناب آقای کورانی هم معمولا  حضور دارند. بحث از روایات و ضعف بسیاری از آنها شد. در این وقت آقای  کورانی گفتند: یک وقتی صبحی طفیلی که آن زمان دبیر کل حزب الله بود، به من  زنگ زد و گفت در قم کتابی با نام بیان الائمه چاپ شده و در آن آمده است که  از علائم آخر الزمان وجود افسری در سوریه با اسم عبدالله الاحمر است.

 صبحی  طفیلی گفت: چنین شخصی الان در دستگاه حافظ اسد هست و آنها از من در این باره تحقیق کرده‌اند. آقای کورانی گفتند من نویسنده بیان الائمه که گویا شیخ  زین العابدین بود یافتم. کسی را فرستادم که از او بپرسد این حدیث از چه  منبعی است. چون قبل از آن نقل، تعدادی روایت از مکیال المکارم آورده بود،  اما این در آنها نبود. 

این شخص خیلی از او پرس و جو کرده بود. اول که گفته  بود بعد از چند ده سال تحقیق به من شک دارید؟ اما آن شخص اصرار کرده بود و  عاقبت گفته بود پنج شش سال قبل این حدیث را از یک طلبه لبنانی شنیدم !!
بیفزایم:  این بیان الائمه اوائل که در قم چاپ شد یک جلدش چاپ شد. گویا ارشاد جلو  نشر آن را گرفت. لبنان چاپ شد و مکرر هم در نمایشگاه آمد .

غالب مصادر نقلها  مجهول و نقل از اشخاص به قول او ثقه است. همین کتاب بود که سید جعفر مرتضی  هم در کتابی که در باره جزیره خضراء نوشت آن را نقد کرد. 

خاطرم هست روایتی  هم نقل کرده بود که در آخر الزمان چیزی به نام هلیکوپرات هم خواهد بود.  برخی از این نقلها را گفته بود در فلان نسخه خطی در منزل یکی از محترمین  بصره یا فلان شهر دیده است. 

بسیاری از آن اسامی کتابها، در ذریعه هم وجود  نداشت و کسی آنها را نمی شناخت.
@jafarian1964