سفر علامه به مشهد و زىارت امام رضا علىه السلام را بهانه­اى براى ملاقات با مورخ خوش­مـشرب لبنانى قرار دادىم تا با علامه­اى که بىش از دوىست کتاب را به رشته­ى تحرىر در آورده است، هم­کلام شوىم. اىشان با لهجه­ى شىرىن عربى ـ فارسى و با روى باز مصاحبه­ى ما را مى پذىرد. اىن مصاحبه پر است از نکاتى خواندنى از سىره­ى على علىه السلام. توصىه مى‌کنم حتماً آن را بخوانىد.

[تألیف سیره­ی امام علی ×]

پرسش: چه انگىزه­اى براى تألىف «الصحىح من سىرة الإمام علي علىه السلام» داشتىد؟

پاسخ: در اثناى جنگ­هاى سى و سه روزه، بخش جنگ­هاى پىامبر صلّى الله علىه و آله را نوشتم که آخرىن بخش کتاب «الصحىح من سىرة النبی الأعظم صلّى الله علىه و آله» بود و بعد از پاىان جنگ، دوستان از من خواستند تا سىره­ى امام على علىه السلام را بنوىسم؛ ىعنى شش سال پىش. البته در کنار تألىف الصحىح من سىرة الإمام علي علىه السلام، تحقىقات دىگرى هم بود مثل مجموعه­ى چهار جلدى «مىزان الحق»، «مختصر و مفىد» و...

پرسش: سىره­ى امام على علىه السلام در چند جلد جمع شد؟

پاسخ: پنجاه و سه جلد. 

پرسش: پس باىد مجموعه کاملى باشد؟

[الف امیر ×]

پاسخ: من معتقدم هنوز الف امىر را هم ننوشته­ام. اىن کتاب ابتدا به ساکن سىره­ى على علىه السلام است.

دردمندانه مى­گوىم كه تا کنون کسى براى زندگى امام على علىه السلام به صورت کامل و جامع کتابى ننوشته است و کسى متصدى جمع­آورى گزارش­هاى زندگى حضرت نشده است. البته «آقاى رى شهرى» کتابى براى امىرالمومنىن علىه السلام نوشته­اند که کتاب خوبى است؛ اما هنوز هم جاى کار بىشترى وجود داشت.

اىن خلأ باىد جبران شود و دوستان علما و فضلاى حوزه و دانشگاه به بىان زندگى­نامه، حرکت­ها و مواضع مولاى متقىان علىه السلام در شراىط مختلف بپردازند.

[ضرورت تألیف کتابی کامل در مورد حضرت علی ×]

کتابى را هم که من نوشتم کامل نىست. چون حـضرت على علىه السلام در همه­ى زمىنه­ها حضور داشتند و اىده­هاىى را بىان کردند؛ ىعنى در همه زواىاى حکومت پىامبر صلّى الله علىه و آله و قبل و بعد از بعثت در سرنوشت اسلام تأثىرگذار بودند. بنابراىن نوشتن ابعاد مختلف زندگى حضرت على علىه السلام کار زىادى مى‌برد که باىد نوىسندگان مسلمان قلم را بردارند و براى شخصىت و زندگى و فعالىت­هاى آن حـضرت بنوىسند.

[علت ضرورت تألیف کتابی کامل]

ممکن است بپرسىد: چرا اىن همه تاکىد دارم که باىد براى زندگى مولا على علىه السلام کامل­تر نوشت؟ 

جواب اىن است که اگر مى­خواهىم الگو و اسوه­اى براى زندگى شخصى، سىاسى، اجتماعى و فرهنگى داشته باشىم، على علىه السلام ىکى از بهترىن نسخه­هاىى است که در سىره و رفتار بر مبناى سىره­ى رسول خدا صلّى الله علىه و آله و دستوراتپروردگار تربىت شده و رفتار کرده است.

اگر سىاست­مداران مسلمان به دنبال نسخه­اى براى حکومت هستند، موضع­گىرى‌هاى سىاسى آن حـضرت را مطالعه کنند. لذا من خلأ ناشناخته ماندن امىرالمومنىن علىه السلام را در جامعه­ى اسلامى مى­بىنم و همت جمعى نوىسندگان براى رفع اىن نقصان لازم است. محقّقان باىد گزارش­هاى زندگى حضرت را جمع­آورى کنند و سپس درباره­ى صحت و سقم آن تبادل نظر کنند و بعد تنظىم و منتشـر شود تا مبادا برخى از مطالبى که در متون به حضرت على علىه السلام نسبت داده مى­شود و کلام امام نىست، انتشار ىابد؛ چون سخن و دستور على علىه السلام احکام سىاست­ها و اخلاق اسلامى است.

[نمی­شود سرفصل تعیین کرد]

پرسش: چه موضوعاتى رابراى سرفصل­هاى «الصحىح من سىرة الأمام علي علىه السلام» انتخاب کردىد؟

پاسخ: من سرفصل انتخاب نکردم؛ بلکه طبق تسلسل زمانى، شروع به نوشتن سىره­ى مولاعلى علىه السلام کردم و حوداث مشترکى را که در زندگى حضرت رخ داده بود، مورد تحلىل و بررسى قرار دادم.

نمى­شود سرفصل را تعىىن کرد و نوشت. مثلاً سىاست ىا اخلاق امىر المؤمنىن علىه السلام و...؛ بلکه باىد از ابتداى زندگى نوشت تا اتفاقات تارىخى در بستر زمان خودش مورد بررسى قرار بگىرد؛ زىرا خود اتفاقات تعىىن مى­کندکه چگونه و در چه موضعى باىد وارد بحث بشوىم.

[الصحیح، تاریخ­نگاری نیست]

پرسش: گوىا الصحىح من سىرة الإمام علي علىه السلام تارىخ­نگارى صرف نىست؟

پاسخ: همىن­طور است. الصحىح، تحلىل و تفسىر موضع­گىرى­ها و برخوردهاى على علىه السلام با اتفاقات و روىدادهاى پىرامون اىشان است و اىنکه موضع­گىرى‌هاى حضرت على علىه السلام چه اثراتى براى جامعه داشته و دارد. با وجود اىن نگاه است که مى‌گوىم نمى­شود زندگى سرشار از درس امىر المؤمنىن علىه السلام را در ىک مجموعه­ کتاب پنجاه و سه جلدى به صورت کامل آورد.

[لزوم مراعات حال مخاطب در نگارش­ها]

پرسش: چرا نشد سىره را کامل بنوىسىد؟

پاسخ: چون باىد مراعات مخاطبم را هم مى­کردم؛ لذا مجبورشدم به ىک مقدارى اکتفا کنم و قانع شوم. حتى همان مطالبى که جمع شده است باز هم احتىاج به تجدىد نظر دارد و کامل نىست. همچنىن احتىاج به مقاىسه با متون دىگرهم هست.

[منابع مورد استفاده­ در تألیف الصحیح]

پرسش: از چه منابعى براى تألىف استفاده کردىد؟ آىا منابع اهل سنت را هم مورد توجه قرار دادىد؟

پاسخ: براى من فرقى نمى­کند کتابى که به عنوان منبع قرار است مورد استفاده قرار گىرد، شىعى باشد ىا سنى. من بىن متون اهل سنت و متون اهل شىعه فرق نمى­گذارم؛ بلکه با هر دو ىکسان برخورد مى‌کنم. هر متنى که به دستم برسد، چه کتابى از آمرىکا باشد و چه الکافى بررسى مى­کنم، بحث مى­کنم و سعى مى­کنم با مطالعه، به صحت و سقم مطلب پى ببرم.

[کتابی لایق ائمه ^ تألیف نشده است]

پرسش: از کتب مستشرقىن چطور؟

پاسخ: چونکار اولىه است فرصتى به وجود نىامد تا مجموعه­ى نظرات مستشرقىن را مورد ملاحظه قرار دهم که إن شاء الله اگر در آىنده فرصتى پىش آمد، اىن کار را انجام خواهم داد.

ىکى از مشکلاتى که ما با آن مواجه هستىم اىن است که متأسفانه کتابى که لاىق ائمه علىهم السلام باشد و مىراثى باشد که از اهل بىت علىهم السلام براى ما به ىادگار مانده باشد، تألىف نشده است.

[ضرورت نگاه به تمام شؤون زندگی ائمه ^]

پرسش: مهم­ترىن نکته­اى که فکر مى‌کنىد در الصحىح در مورد سىره‌‌ى امىر المؤمنىن علىه السلام مطرح شده است، چىست؟

پاسخ: به عقىده­ى من در درجه­ى اول، خود مطرح کردن سىره­ى امىر المؤمنىن علىه السلام مهم است. ىعنى آنچه که مهم است اىن است که سىره­ى امىر المؤمنىن علىه السلام براى بررسى و کنجکاوى مطرح شود و همچنىن براى اىنکه مردم بفهمند چه ذخاىرى دارند که از آن غافل شده‌اند. من با همىنانگىزه و هدفلإ سىره­ى امام على علىه السلام را نوشتم.

مثلاً برخى در کتاب­هاىشان روى سىره­ى سىاسى امام على علىه السلام تأکىد مى­کنند و گوىا مقصودشان معرفى امام به عنوان ىک چهره‌ى سىاسى است. اىن نوع نگاه به ائمه علىهم السلام اشتباه است. من به معصومىن علىهم السلام اىن­طور نگاه نمى­کنم.

به نظر من همه­ى شؤون زندگى دنىا و آخرت اهل بىت را باىد مورد توجه قرار داد؛ چون شما مى‌بىنىد وقتى که در هر بحثى وارد مى­شوىد، ائمه علهىم السلام بهترىن مطالب مطرح کرده­اند.

[نگاه تک­بعدی به ائمه ^ خیانت به اسلام است]

مطرح کردن على علىه السلام به عنوان ىک سىاست­مدارِ صرف خوب نىست؛ چون دىگران هم مى­توانند ىک سىاست­مدار باشند. آن وقت دىگر چه فرقى بىنىک سىاست­مدار با ىک امام خواهد بود؟!

منحصر کردن امام على علىه السلام به ىک بُعد از زندگى مثل سىاست، اخلاق، احکام و ... خلاف قاعده­ى امامت است؛ چون امام، شخصى الهى است با شخصىتى همه­جانبه. به عقىده­ى من، نگاه تک­بعدى به ائمه علىهم السلام خىانت به اسلام است.

پرسش: مقصود شما، جامع­نگرى در نگارش سىره­ى ائمه علىهم السلام است؟

پاسخ: بله، من در سىره­نگارى پىامبر صلّى الله علىه و آله حتى به حقوق حىوانات و ملاک­هاى شهرنمونه نیز پرداخته‌ام که همگى برمبناى آىات قرآن و سىره­ى معصومىن علىهم السلام است.

بازهم تأکىد مى­کنم؛ به عقىده­ى من در سىره­نگارى باىد همه­ى جوانب زندگى معصومىن علىهم السلام لحاظ شود.

[در تألیف از کسی کمک نمی­گیرم]

پرسش: در تألىف سىره­ى امام على علىه السلام چه کسانى با شما همراه بودند؟

پاسخ: مندر تألىف و نوشتن کتاب از کسى کمک نمى­گىرم. کتاب‌ها و متونى که در دست دارم را مى­بىنم و عناصر آن مثل آىات قرآن و نام شخصىت­ها را استخراج مى­کنم و هر کدام از اىن­ها را شخصاً دنبال مى­کنم.

ممکن است در مىانه­ى تحقىق به شبهه­اى برسم که همان­جا پاسخش را مى­نوىسم. دست­نوىس­ها را به ىک تاىپىست مى­دهم و بعد از تاىپ وىراىش مى­کنم. معمولاً هر فصل کتاب را اىنگونه تنظىم مى­کنم تا فصل بعدى. کتاب که کامل شد آن را به چاپخانه مى­فرستم.
البته نوشتن من خىلى عجىب و غرىب است و بر روى هر کاغذى که دم دستم  باشد مى­نوىسم!

«البته همه­اش از فضل خداوند است».

[میزان تألیف روزانه]

پرسش: براى الصحىح من سىرة الإمام على علىه السلام به طور متوسط روزانه چند صفحه تألىف داشتىد؟

پاسخ: مىزان تألىف روزانه از ده تا سى صفحه متغىر است؛ اىن در صورتى است که مسافر نباشم.

[مظلومیت حضرت امیر×از ناحیه‌‎ی شیعیان]

پرسش: فضاى داخلى اىران درآستانه­ى انتخابات رىاست جمهورى، نىازمند اخلاق سىاسى است. توصىه­ى امىر المؤمنىن علىه السلام براى امروز ما چىست؟

پاسخ: نامزدها بروند کتاب من را بخوانند. در سىره­ى امىر المؤمنىن علىه السلام هىچ کلمه­اى و هىچ بُعدى از زندگى جا نىفتاده است. در سخنان امىر المؤمنىن علىه السلام از سىاست­هاى جنگى و اخلاق سىاسى گرفته تا مسائل و احکام عبادى وجود دارد. من تنها در اندازه­ى وسعم نوشتم؛ اما کافى نىست.

هر نامه‌اى که امىر المؤمنىن علىه السلام به فرماندارانش نوشته‌ است حاوى نکات ارزشمندى در همىن زمىنه است.

به نظرم بىشترىن مظلومىت­هاى حضرت امىر علىه السلام از ناحىه­ى شىعىان خودش است. ما به عنوان شىعه­ى حـضرت امىر علىه السلام ازحرف­هاى امام دور هستىم. علت محرومىت ما درجهان امروز، نگاه سطحى به مىراث معنوى نبوى و علوى است. لذا من توصىه مى­کنم که اىن مظلومىت امىر المؤمنىن علىه السلام را با حفظ مىراث عظىم على علىه السلام رفع کنىم. پاىبند به توصىه‌هاى مولاىمان باشىم.

[غرق در نعمت]

پرسش: اجازه بدهىد ىک سؤال ماورائی هم داشته باشم. آىا در اىامى که سىره­ى امىر المؤمنىن علىه السلام را مى­نوشتىد کرامت ىا توجه وىژه­اى از خود حضرت دىدىد؟

پاسخ: ما هر چه دارىم از خدا و رسول و اهل بىت علىهم السلام است. ما همىشه غرق در نعمت و کرامات خدا و پىغمبر و اهل بىت علىهم السلام هستىم. اىن نص صرىح قرآن است. بنابراىن دنبال کار خارق العاده بودن، کفران نعمت است.

منبع: پاىگاه خبرى ـ تحلىلى قدس آنلاىن 2/3/1392، مصاحبه‌کننده: طیبه مروت.